کد کالا:8916 ضربه گیر دوطرفه دسته موتور بالا (پیچ قارچی)