کد کالا:8920 گردگیر پلوس سمت چرخ (مدل2000 شفت باریک)(با بست)(جعبه ای)